Regulamin zajęć

Regulamin zajęć w Ośrodku Akademii JA mam eMOCje w Warszawie

Definicje:

Akademia JA - Akademia JA Sp. z o.o., ul. Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia, NIP 586-231-76-31, REGON 367232447, KRS 0000676439, kapitał zakładowy 20000 zł, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ośrodek Akademii JA – Katarzyna Pawlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Pawlak, z siedzibą w Pietrzwałd 39a, 14-100 Ostróda, NIP: 7412157393, REGON: 386602381, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba, która chce zapisać dziecko na Kurs organizowany przez Ośrodek Akademii JA i wypełniła w tym celu formularz online oraz dokonała należnej płatności.

Uczestnik Kursu – dziecko zgłoszone przez Klienta, które będzie uczestniczyć w Kursie organizowanym przez Ośrodek Akademii JA.

Kursy – autorskie programy opracowane przez Akademię JA, a prowadzone przez Ośrodek Akademii JA. Ośrodek Akademii JA prowadzi następujące Kursy:

• OTO JA Pudełko Talentów (3-4 lata)

• OTO JA Podróż (4-6 lat)

• OTO JA Liczy i eksperymentuje (3-4 lata)

• OTO JA Liczy i eksperymentuje (4-6 lat)

• Ja czyli kto? – JA (7-8 lat)

• Ja czyli kto? – TY (9-11 lat)

• Ja czyli to? - MY (12-14 lat)

• Kraina Zaufania 1 (Uczestnicy, którzy ukończyli Kurs Ja czyli kto? – JA)

• Kraina Zaufania 2 (Uczestnicy, którzy ukończyli Kurs Ja czyli kto? – TY)

• Kraina Zaufania 3 (Uczestnicy, którzy ukończyli Kurs Ja czyli kto? – MY)

Harmonogram – wykaz dat, godzin, miejsca zajęć, obejmujący wszystkie 30 spotkań.

Trener – osoba, która odbyła szkolenie w Akademii JA oraz posiada uprawnienia do prowadzenia Kursu, a także potrzebne doświadczenie.

Formularz onlinehttps://www.edukacjaemocjonalna.pl/zapisy

1. Ośrodek Akademii JA przeprowadza autorskie Kursy opracowane przez Akademię JA i posiada wymagane w tym zakresie licencje.

2. Ośrodek Akademii JA zapewnia prowadzenie Kursu przez Trenera.

3. W przypadku choroby Trenera lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie spotkania w ramach Kursu, Ośrodek Akademii JA zapewni zastępstwo innego Trenera.

4. Klient zgłasza chęć zapisania Uczestnika na wybrany Kurs za pośrednictwem formularza online znajdującego się pod adresem: 
https://www.edukacjaemocjonalna.pl/zapisy

5. Kurs obejmuje zajęcia grupowe prowadzone w minimalnie 6 osobowej, a maksymalnie w 12 osobowej grupie.

6. Ośrodek Akademii JA zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu, o ile osiągnięta zostanie minimalna liczba zapisów tj. 6 osób.

7. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby zapisów Ośrodek Akademii JA zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć danej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem przeniesienia Uczestnika do innej grupy.

8. Po osiągnięciu maksymalnej liczby zapisów w grupie tj. 12 zapisów, Ośrodek Akademii JA poinformuje o tym Klienta i o ile to możliwe zaproponuje Kurs w innej grupie.

9. Program Kursu obejmuje 30 spotkań trwających:

- po 60 min każde (dzieci w wieku przedszkolnym)

- po 90 min każde (dzieci w wieku szkolnym)

10. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w miejscu i terminie wskazanym przez Ośrodek Akademii JA.

11. Szczegółowy Harmonogram Kursu zostaje przesłany Klientowi przed rozpoczęciem Kursu.

12. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Harmonogramie Ośrodek Akademii JA poinformuje o tym Klienta mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. Dwa razy w ciągu Kursu Ośrodek Akademii JA zorganizuje spotkanie podsumowujące (na żywo albo online), w którym Klient może uczestniczyć i uzyskać informacje o przebiegu Kursu oraz na temat postępów Uczestnika Kursu oraz obszarów wymagających wzmożonej pracy.

14. Jeżeli Ośrodek Akademii JA będzie na bieżąco (po każdych zajęciach) przekazywał ww. informacje, to wówczas nie ma obowiązku organizowania spotkań podsumowujących.

15. Klient jest uprawniony do kontaktu z metodykiem Ośrodka Akademii JA w celu uzyskania informacji na temat autorskich Kursów, porad metodycznych i dydaktycznych, rozwiązania sytuacji spornych: tel. 783785607.

16. Ośrodek Akademii JA zapewnia opiekę nad Uczestnikiem w czasie trwania zajęć, gdy Uczestnik przebywa w wyznaczonej sali pod opieką Trenera. Przez i po zakończeniu zajęć opieka nad Uczestnikiem spoczywa na Kliencie.

17. Klient jest zobowiązany przekazać wszelkie ważne informacje o Uczestniku, Ośrodkowi Akademii JA (np. a alergię/ opinia/ orzeczenie/ trudności/ szczególne potrzeby itp.) przy zapisie za pośrednictwem formularza online.

18. Z tytułu przygotowania i przeprowadzenia Kursu Ośrodkowi Akademii JA przysługuje wynagrodzenie brutto za cały Kurs (30 spotkań) w wysokości:

- 1935 złotych (dzieci w wieku przedszkolnym)

- 2115 złotych (dzieci w wieku szkolnym).

19. Klient może zapłacić wynagrodzenie jednorazowo albo w ośmiu miesięcznych ratach.

20. W przypadku płatności jednorazowej kwota zostanie przez Klienta wpłacona na rachunek bankowy Ośrodka Akademii JA maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem Kursu. Brak zapłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z Kursu.

21. W przypadku płatności w ośmiu miesięcznych ratach:

a. I rata w wysokości 430 zł (dzieci w wieku przedszkolnym) / 470 zł (dzieci w wieku szkolnym) zostanie przez Klienta wpłacona na rachunek bankowy Ośrodka Akademii JA maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem Kursu. Brak zapłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z Kursu.

b. VII rat miesięcznych w wysokości 215 zł (dzieci w wieku przedszkolnym) / 235 zł (dzieci w wieku szkolnym) zostanie przez Klienta wpłacone na rachunek bankowy Ośrodka Akademii JA do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przez kolejnych siedem miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiła zapłata pierwszej raty.

22. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Akademii JA o numerze:

28 160 2202 0000 0004 7093 5009.

23. W przypadku, gdy Klient zapisuje za zajęcia kilku Uczestników (rodzeństwo) korzysta z obniżki -10% dla każdego kolejnego Uczestnika.

24. W przypadku nieobecności Uczestnika Kursu na zajęciach, Ośrodek Akademii JA zachowuje prawo do należnego mu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

25. W przypadku nieobecności Uczestnika Kursu na spotkaniach z powodu długotrwałej przeszkody niezależnej od Klienta i trwającej powyżej trzech tygodni np. choroby, Klient może zgłosić powyższe Ośrodkowi Akademii JA. Wówczas Ośrodek Akademii JA nie pobiera wynagrodzenia za czas nieobecności spowodowanej przeszkodą.

26. Nieobecność na zajęciach nie powoduje możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

27. W sytuacji, gdy przeprowadzenie Kursu nie będzie możliwe na żywo, w miejscu, w którym Kurs planowo ma się odbywać, ze względu na siłę wyższą jak na przykład decyzja organów władz publicznych, stan epidemii, Ośrodek Akademii JA zobowiązuje się zapewnić przeprowadzenie Kursu w formie on-line za pomocą programu Zoom bądź innego odpowiedniego do tego celu.

28. Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Kursie, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji. Klient musi złożyć oświadczenie o rezygnacji mailowo albo pisemnie Ośrodkowi Akademii JA.

29. Ośrodek Akademii JA jest uprawniony do odmowy prowadzenia Kursu dla Uczestnika w przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Klienta, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty.

30. Ośrodek Akademii JA jest uprawniony do odmowy prowadzenia Kursu dla Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik nie przestrzega zasad obowiązujących podczas Kursu (w szczególności utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie Kursu).

31. W przypadku zakończenia Kursu przed terminem, Ośrodek Akademii JA zwróci Klientowi, który wybrał płatność jednorazową równowartość części Kursu, która będzie realizowana po rozwiązaniu Umowy, pomniejszoną o 165 zł brutto. Dla powyższych obliczeń przyjmuje się, że wartość jednych zajęć wynosi 64,5 zł brutto (dzieci w wieku przedszkolnym) / 70,50 zł brutto (dzieci w wieku szkolnym).

32. Klient zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie przekazane mu lub Uczestnikowi Kursu materiały otrzymane w związku z prowadzeniem Kursu wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W szczególności Klient zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować i nie rozpowszechniać tych materiałów bez zgody Ośrodka Akademii JA i Akademii JA.

33. Klient oświadcza, iż jest uprawniony do powierzenia danych osobowych Uczestnika Kursu.

34. Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych jego i Uczestnika Kursu w bazie Ośrodka Akademii JA w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Kursu.

35. Ośrodek Akademii JA nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Ośrodka Akademii JA. Osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, osoby te zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

36. Wszelkie informacje  Klient powinien przesyłać na adres mailowy: osrodek.mamemocje@akademia-ja.pl.

37. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także inne przepisy prawa polskiego.

38. W razie sporu Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania bez udziału sądu.

© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.